Szociológia BA

APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGIAI, HUMÁN- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR - AK

Alapadatok a képzésről


 

 

Érettségi követelmények a 2023-as általános felvételi eljárásban

magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán)

Képzési szint

Munkarend

Fin. forma

Szak neve

Önköltség (félév)

Képzési idő

A

N

A

Szociológia

támogatott

6

A

N

K

Szociológia

300 000 Ft

6

 

A szakmáról

A jó szociológus tájékozott az aktuális társadalmi-gazdasági kérdésekben, jellemzően csapatban dolgozik. Felkészültségét tekintve mind elméleti, mind módszertani jártassággal rendelkezik, ami a különféle társadalmi problémákkal összefüggő feladatok megoldásához feltétlenül szükséges. Munkája során képes a társadalmi problémák feltárására és a megfelelő megoldási javaslatok kidolgozására. Ehhez az alapos munkavégzés kívánalma mellett nagyfokú empatikus képességre és problémaérzékenységre van szükség.


A képzésről

Egyetemünkön a szociológusok képzésében kiemelt hangsúlyt fektetünk a gyakorlatorientált alkalmakra. Ezt nagymértékben elősegíti, hogy oktatóink konkrét empirikus kérdésekre vonatkozó kutatási feladatokon dolgoznak. Az egyetem jó kapcsolatban van Győr város vezetésével és a legnagyobb munkáltatókkal, ami lehetőséget kínál arra, hogy a hallgatók már tanulmányaik során kapcsolatokat építsenek ki a munkaerőpiac állami és piaci szereplőivel egyaránt.


Továbbtanulás

A szak elvégzését követően intézményünkben az alábbi mesterszakok valamelyikén folytathatóak a tanulmányok: Regionális és környezeti gazdaságtan MA, Európai és nemzetközi igazgatás MA.


Elhelyezkedés

Szociológus végzettséggel számtalan pozícióban lehetséges elhelyezkedni. Néhány példa az érintett területekre: munkaügy, humánerőforrás-menedzsment, társadalompolitika, kisebbségpolitika, oktatás, egészségügy, városvezetés, településfejlesztés, regionális és területfejlesztés, szociális-kulturális szféra, média, marketing- és közvélemény-kutatás, humán ökológia és környezetvédelem, érdekvédelem, kutatásmenedzsment. A lehetséges munkaadók sorában mind a köz-, mind a piaci szférában működő cégek, munkáltatók, önkormányzatok, civil szervezetek megtalálhatók.


Nyelvvizsga

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a 65/2021 (XII.29.) ITM rendelet szerint az oktatásért felelős miniszter hivatalos kiadványában közzétett képzési és kimeneti követelményeket a https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A szociológia alapszakos szakelőadó

a) tudása

 • Ismeri a társadalomtudomány, a társadalom alrendszereivel, szerkezetével, rétegződésével, a társadalmi normákkal és értékekkel, a társadalmi cselekvéssel és interakciókkal, a társadalmi folyamatokkal kapcsolatos fogalomkészlet fontosabb elemeit.
 • Ismeri és érti azokat az összefüggéseket, amelyek a társadalom szaktudományos értelmezéseihez az általános alapokat képezik.
 • Jártas a szociológia fontosabb történeti, elméleti és gyakorlati ismereteiben, a közgondolkodásnál mélyebben érti a társadalmi összefüggéseket.
 • Ismeri és érti a szociológia által vizsgált társadalmi jelenségek fontosabb működési mechanizmusait és normatív rendszereit, a társadalmi alrendszerek kapcsolódási viszonyait.
 • Birtokában van a társadalom strukturális, gazdasági és politikai folyamataival kapcsolatos legfontosabb ismereteknek, ismeri és érti a társadalmi problémákat előidéző társadalomszerkezeti és kulturális okok működését.
 • A gyakorlati elemzés szintjén átlátja a szociológiai kutatás folyamatát.
 • Ismeri a társadalomkutatás módszertanának alapelveit, a legfontosabb kutatási módszereket és az alapvető adatelemzési eljárásokat.
 • Ismeri a kutatáshoz szükséges legfontosabb társadalomtudományi adatbázisokat, és elektronikus forrásokat.
 • Ismeri a társadalmi integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi demokrácia megvalósulását célzó legfontosabb programokat.
 • Ismeri a társadalomtudományi kutatásra vonatkozó etikai követelményeket.
 • Megfelelő szintű nyelvismerettel rendelkezik ahhoz, hogy legalább egy idegen nyelven kommunikáljon, szakmai anyagokat olvasson és megértsen.

b) képességei

 • A mindennapi szakmai szóhasználatában precízen használja a szociológia alapfogalmait és a rájuk épülő speciális szakszókészlet elemeit.
 • Összegyűjti és feldolgozza a szociológiailag releváns információkat, alapszinten használja a korszerű informatikai eljárásokat.
 • Kezeli és használja a társadalomtudományi adatbázisokat, a hagyományos és az elektronikus szakirodalmi forrásokat.
 • Közreműködik a kutatási problémához illő kutatási módszerek kiválasztásában és alkalmazásában.
 • Közreműködik az egyenlőtlenségek következményeinek csökkentését, a társadalmi integráció erősítését, a hátrányos helyzetűek integrációját és a társadalmi demokrácia megvalósulását szolgáló komplex programok kidolgozásában és megvalósításában.

c) attitűdje

 • Nyitott a társadalmi változásokra, fogékony az előítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására.
 • Következetesen elfogadja a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét, és hitelesen képviseli szűkebb és tágabb környezetében ennek szemléleti alapjait.
 • Érzékeny és nyitott a társadalmi problémákra, szemléletét áthatja a hátrányos helyzetű csoportok iránti szolidaritás, az interkulturális tudatosság és tolerancia.
 • Elkötelezett a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, továbbá a demokratikus értékek, a jogállamiság és az európai értékközösség mellett.
 • Nyitott és egyben kritikus a szociológia elméleti, gyakorlati és módszertani újításaival kapcsolatban.
 • Nyitott a kritikus önértékelésre és a szakmai továbbképzés különböző formáira.
 • Munkáját kapcsolatteremtés és -fenntartás, konfliktusmegoldási készség, lokális és globális problémák iránti érzékenység és megoldási készség, empátia, kooperáció, segítő attitűd és fejlett kommunikációs készség jellemzi.
 • Elméleti és gyakorlati tudásának folyamatos fejlesztésére törekszik.
 • Elfogadja és a gyakorlatban is megvalósítja az egészségmegőrző szemléletet és életvitelt.

d) autonómiája és felelőssége

 • A szervezeti struktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggel szervezi munkáját.
 • Önálló és konstruktív az intézményen belüli és kívüli együttműködési formákban.
 • Aktívan és felelősen vesz részt szociológiai kutatásokban vagy társadalmi problémák megoldására létrehozott csoportok munkájában, együttműködésre törekszik más tudományok, szakmák, intézmények képviselőivel és a felhasználókkal.
 • Felelősen áll ki a jogi, etikai és szakmai normák következetes érvényesítése és védelme érdekében.
 • Szakmai munkáját állampolgári tudatosság és aktivitás, szolidaritás, közéleti részvétel, az esélyegyenlőség támogatása, a társadalompolitikai kérdések iránti felelősség jellemzi.
 • Felelősen betartja a kutatásetikai és publikációs normákat.

Az alapképzés jellemzői

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • - szociológiatörténet és -elmélet alapjai, társadalomtörténet 18-54 kredit;
 • - szakszociológiák 18-54 kredit;
 • - kapcsolódó társadalomtudományi diszciplínák alapjai 18-54 kredit;
 • - kutatásmódszertan alapjai (kvalitatív és kvantitatív módszerek, statisztika és számítógépes adatelemzés, terepkutatás) 36-90-kredit.

A képző intézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhető kreditérték legfeljebb 30 kredit.

Idegennyelvi követelmény

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.
Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek 2023. december 22. - 2024. január 3.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2023. december 25. - 2024. január 1.
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
Vizsgaidőszak vége 2024. január 27.