Közösségi és civil tanulmányok mesterfokú (MA) szak

Közösségi és civil tanulmányok mesterfokú (MA) szak
(Community and Civil Development Studies)

 

Széchenyi István Egyetem AK Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Részletes információk: http://szoc.sze.hu
Szakfelelős: Dr. Nárai Márta, egyetemi docens, naraim@sze.hu
Kapcsolattartó: Nits Lászlóné, ügyvivő szakértő, nits@sze.hu, +36 96 613-593

Képzési szint Munkarend Fin. forma Választható szak Költségtérítés (félév) Képzési idő
M N A Közösségi és civil tanulmányok támogatott 4
M N K Közösségi és civil tanulmányok 225 000 Ft 4
M L A Közösségi és civil tanulmányok támogatott 4
M L K Közösségi és civil tanulmányok 225 000 Ft 4

A  bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési  szakok:

 • a társadalomtudományi (szociális),
 • bölcsészettudományi,
 • pedagógusképzési,
 • gazdaságtudományi,
 • jogi-igazgatási

képzési terület alapképzések szakjai.

A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok:

A fenti feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakokon túli alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon végzettek mesterképzésbe történő felvételének feltétele, hogy a társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretkörökből (tantárgyakból) legalább 15 kredittel rendelkezzék a hallgató.
A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a képzéssel párhuzamosan, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak és az egyetem kreditátviteli bizottsága döntése alapján a felvételtől számított két féléven belül kell megszerezni a hallgatónak. Így összesen 30 kredit elismerésére nyílik lehetőség.

A képzésről:

Képzési célunk olyan szakemberek képzése, akik:

 • elkötelezetten vesznek részt a helyi közösségek fejlesztésében, az ott élők életminőségének javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésébe
 • hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil szervezetek életében eredményesen tevékenykedni
 • képesek lesznek a helyi közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására,
 • szakmai segítség nyújtására, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, különböző fejlesztési célú munkacsoportokban végzett hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra
 • képesek lesznek civil szervezetek, közösségek fejlesztésére, lokális és térségi hálózatok alakítására, hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében eredményesen tevékenykedni, forrásfejlesztésre, támogatásszervezésre

A szakon végzettek ismerik:

 • a civil szférát, a nonprofit szektort körülvevő jogi, financiális és társadalmi közeget, a  jellemző folyamatokat és azok hatásait,
 • az aktuális társadalmi, gazdasági helyzetben a különböző társadalmi csoportokat, lehetséges partnereket, a civil/nonprofit, önkormányzati és gazdasági szereplőket,
 • a civil/nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos jogi környezetet,
 • a civil/nonprofit szervezetek főbb jellemzőit, az egyes nonprofit szervezetek sajátos szervezeti-működési jellemzőit,
 • a lehetséges civil/nonprofit szervezeti célok, funkciók, célcsoportok, tevékenységek és források kategóriáit és határait,
 • a fejlesztési irányok kidolgozásához, a fejlesztési folyamatok tervezéséhez/szervezéséhez és értékeléséhez szükséges ismereteket,
 • a civil/nonprofit szervezetek finanszírozásának lehetséges formáit,
 • a hatékony forrásszervezési módszereket,
 • a közösségek működésének-fejlődésének sajátosságait, a közösségfejlesztés modelljeit, lehetőségeit,
 • a korszerű információs és kommunikációs technológiákat.

A szakon végzettek alkalmasak:

 • a helyi társadalom szervezeti szereplőinek a kibontakozó helyi cselekvéshez szakmai és fejlesztői segítséget nyújtani,
 • közösségek fejlődésének elősegítésére, fejlesztésére,
 • az intézmények közötti kommunikáció és a közösségi, civil csoportok együttműködésének a fejlesztésére, ,
 • a tervezési, értékelési és fejlesztési folyamatokban szakmai segítőként való közreműködésre,
 • a helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztésére,
 • hazai és nemzetközi programok, projektek tervezésére és támogatások szervezésére,
 • képzések és tréningek szervezésére és koordinációjára,
 • a társadalmi nyilvánosság folyamatainak szakmai segítésére,
 • érdekképviseleti munka végzésére.

A részidejű (levelező) képzés sajátosságai:

A képzés programja  megegyezik a teljes idejű (nappali tagozat) képzés mintatantervével. A részidejű képzés  konzultációs óráinak száma arányos a teljes idejű képzésével  a következők szerint:
A heti két órás és két kreditértékű tantárgy félévi konzultációinak (kontaktóráinak) száma 6, a heti három órás és három kreditértékű tantárgy féléves konzultációinak száma 9, a heti három órás és négy kreditértékű tantárgy féléves konzultációinak száma 9 vagy 12. A konzultációkra és a vizsgákra péntek délután és szombaton kerül sor.

Elhelyezkedés:

A végzettséget szerzők alapvetően két nagy területen helyezkedhetnek el: 1) a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységeket folytató szervezeteknél; illetve 2) a  civil szektoron kívül kapcsolódó munkaadóknál. A közösségi és civil tanulmányokat végzettek legjelentősebb potenciális elhelyezkedési területei:

 • alapítványok,
 • társadalmi szervezetek,
 • szövetségek (ernyőszervezetek),
 • nonprofit vállalkozások,
 • szociális szövetkezetek,
 • köz- és szociális foglalkoztatást végző szervezetek,
 • közösségi művelődési intézmények és jóléti-szociális ellátások,
 • önkormányzatok, államigazgatási szervek és egyéb szervezetek
 • az érintett területek jogi szabályozásával, hatósági felügyeletével foglalkozó államigazgatási szervezetek,
 • forrásközvetítő, pályázati forrásokat kezelő, támogatási konstrukciókat lebonyolító szervezetek,
 • pályázatíró és -lebonyolító szervezetek,
 • kutatóintézetek és -szervezetek,
 • a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységek végzésére felkészítő, képző, vagy közvetítő szervezetek,
 • európai civil szervezetek, nemzetközi civil szervezetek és projektek.

Kapcsolódó dokumentumok:

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.
Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek 2023. december 22. - 2024. január 3.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2023. december 25. - 2024. január 1.
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
Vizsgaidőszak vége 2024. január 27.