Közösségi és civil tanulmányok mesterfokú (MA) szak

Közösségi és civil tanulmányok mesterfokú (MA) szak
(Community and Civil Development Studies)

Széchenyi István Egyetem PLESZI Szociális Munka Tanszék
Részletes információk: http://szm.sze.hu
Szakfelelős: Dr. Nárai Márta, egyetemi docens, naraim@sze.hu
Kapcsolattartó: Nits Lászlóné, ügyvivő szakértő, nits@sze.hu, +36 96 613-593

Képzési szint Munkarend Fin. forma Választható szak Költségtérítés (félév) Képzési idő
M N A Közösségi és civil tanulmányok támogatott 4
M N K Közösségi és civil tanulmányok 225 000 Ft 4
M L A Közösségi és civil tanulmányok támogatott 4
M L K Közösségi és civil tanulmányok 225 000 Ft 4

A  bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapképzési  szakok:

 • a társadalomtudományi (szociális),
 • bölcsészettudományi,
 • pedagógusképzési,
 • gazdaságtudományi,
 • jogi-igazgatási

képzési terület alapképzések szakjai.

A bemenethez feltételekkel elfogadott (alap)szakok:

A fenti feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakokon túli alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakokon végzettek mesterképzésbe történő felvételének feltétele, hogy a társadalomtudományi és bölcsészettudományi ismeretkörökből (tantárgyakból) legalább 15 kredittel rendelkezzék a hallgató.
A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a képzéssel párhuzamosan, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak és az egyetem kreditátviteli bizottsága döntése alapján a felvételtől számított két féléven belül kell megszerezni a hallgatónak. Így összesen 30 kredit elismerésére nyílik lehetőség.

A képzésről:

Képzési célunk olyan szakemberek képzése, akik:

 • elkötelezetten vesznek részt a helyi közösségek fejlesztésében, az ott élők életminőségének javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésébe
 • hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom és szervezetek jelenlegi nemzeti, európai és globális jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil szervezetek életében eredményesen tevékenykedni
 • képesek lesznek a helyi közösségi fejlesztési folyamatokban, tervezési és értékelési eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folytatására,
 • szakmai segítség nyújtására, megalapozott szakmai állásfoglalások kialakítására, különböző fejlesztési célú munkacsoportokban végzett hatásos és hatékony munkára, döntéshozatalra
 • képesek lesznek civil szervezetek, közösségek fejlesztésére, lokális és térségi hálózatok alakítására, hazai és nemzetközi hálózatok működtetésében eredményesen tevékenykedni, forrásfejlesztésre, támogatásszervezésre

A szakon végzettek ismerik:

 • a civil szférát, a nonprofit szektort körülvevő jogi, financiális és társadalmi közeget, a  jellemző folyamatokat és azok hatásait,
 • az aktuális társadalmi, gazdasági helyzetben a különböző társadalmi csoportokat, lehetséges partnereket, a civil/nonprofit, önkormányzati és gazdasági szereplőket,
 • a civil/nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos jogi környezetet,
 • a civil/nonprofit szervezetek főbb jellemzőit, az egyes nonprofit szervezetek sajátos szervezeti-működési jellemzőit,
 • a lehetséges civil/nonprofit szervezeti célok, funkciók, célcsoportok, tevékenységek és források kategóriáit és határait,
 • a fejlesztési irányok kidolgozásához, a fejlesztési folyamatok tervezéséhez/szervezéséhez és értékeléséhez szükséges ismereteket,
 • a civil/nonprofit szervezetek finanszírozásának lehetséges formáit,
 • a hatékony forrásszervezési módszereket,
 • a közösségek működésének-fejlődésének sajátosságait, a közösségfejlesztés modelljeit, lehetőségeit,
 • a korszerű információs és kommunikációs technológiákat.

A szakon végzettek alkalmasak:

 • a helyi társadalom szervezeti szereplőinek a kibontakozó helyi cselekvéshez szakmai és fejlesztői segítséget nyújtani,
 • közösségek fejlődésének elősegítésére, fejlesztésére,
 • az intézmények közötti kommunikáció és a közösségi, civil csoportok együttműködésének a fejlesztésére, ,
 • a tervezési, értékelési és fejlesztési folyamatokban szakmai segítőként való közreműködésre,
 • a helyi, kistérségi, regionális és nemzetközi együttműködés fejlesztésére,
 • hazai és nemzetközi programok, projektek tervezésére és támogatások szervezésére,
 • képzések és tréningek szervezésére és koordinációjára,
 • a társadalmi nyilvánosság folyamatainak szakmai segítésére,
 • érdekképviseleti munka végzésére.

A részidejű (levelező) képzés sajátosságai:

A képzés programja  megegyezik a teljes idejű (nappali tagozat) képzés mintatantervével. A részidejű képzés  konzultációs óráinak száma arányos a teljes idejű képzésével  a következők szerint:
A heti két órás és két kreditértékű tantárgy félévi konzultációinak (kontaktóráinak) száma 6, a heti három órás és három kreditértékű tantárgy féléves konzultációinak száma 9, a heti három órás és négy kreditértékű tantárgy féléves konzultációinak száma 9 vagy 12. A konzultációkra és a vizsgákra péntek délután és szombaton kerül sor.

Elhelyezkedés:

A végzettséget szerzők alapvetően két nagy területen helyezkedhetnek el: 1) a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységeket folytató szervezeteknél; illetve 2) a  civil szektoron kívül kapcsolódó munkaadóknál. A közösségi és civil tanulmányokat végzettek legjelentősebb potenciális elhelyezkedési területei:

 • alapítványok,
 • társadalmi szervezetek,
 • szövetségek (ernyőszervezetek),
 • nonprofit vállalkozások,
 • szociális szövetkezetek,
 • köz- és szociális foglalkoztatást végző szervezetek,
 • közösségi művelődési intézmények és jóléti-szociális ellátások,
 • önkormányzatok, államigazgatási szervek és egyéb szervezetek
 • az érintett területek jogi szabályozásával, hatósági felügyeletével foglalkozó államigazgatási szervezetek,
 • forrásközvetítő, pályázati forrásokat kezelő, támogatási konstrukciókat lebonyolító szervezetek,
 • pályázatíró és -lebonyolító szervezetek,
 • kutatóintézetek és -szervezetek,
 • a civil-közösségi-társadalmi felelősségvállalási tevékenységek végzésére felkészítő, képző, vagy közvetítő szervezetek,
 • európai civil szervezetek, nemzetközi civil szervezetek és projektek.

Kapcsolódó dokumentumok:

Közösségi és civil tanulmányok mesterfokú (MA) szak főmenü

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. november 2.