Humán- és csoportfejlesztő tréner szakirányú továbbképzés

Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve Várható önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye
levelező önköltséges Humán- és csoportfejlesztő tréner 240 000 Ft 2 12<25 hetente 1 nap  Győr

Tudományterület: társadalomtudomány képzési terület

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1531-3/2020

Felvételi követelmények: Az alábbi képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma 

  • társadalomtudomány
  • bölcsészettudomány
  • pedagógia
  • gazdaságtudományok
  • állam- és jogtudomány
  • orvos- és egészségtudomány
  • sporttudomány
  • művészet, művészet-közvetítés

 

A képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák: Olyan szakemberek képzése, akik az egyének és csoportok fejlesztéséhez kapcsolódó ismereteik, tudásaik, készségeik és képességeik birtokában alkalmasak magas színvonalú, komplex, személyre szabott fejlesztési/beavatkozási tervet készíteni és azt megvalósítani. Ezen túlmenően képesek alkalmazkodni és reflektálni a gazdasági, nonprofit és közszolgálati szféra humán- és csoportfejlesztési kihívásaira, munkájukkal hozzájárulnak ezen szférák munkatársainak személyiség- és teljesítmény-fejlesztéséhez.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Szakmai alapismeretek- Csapatépítő és foglalkozástervező alapozás; Szakmai önismeret, segítő-támogató technikák

Humán alapismeretek- Kommunikációs ismeretek; Konfliktuskezelés; Csoportdinamikai ismeretek

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei- Coaching alapok; Drámapedagógia; Kooperatív fejlesztés és tanulás a digitális korszakban; Nonformális tanulás, tanítás, fejlesztés, gamefication.

A HUMÁN- ÉS CSOPORTFEJLESZTŐ TRÉNER  SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE

(levelező tagozat)

 

A kötelező tantárgyak listája

 

Tantárgyak megnevezése

krp

kt.

öá.

bszf.

 

1. félév

       

1.

Csapatépítő és foglalkozástervező alapozás

6

18

 

f

2.

Kommunikációs ismeretek

6

18

 

v

3.

Konfliktuskezelés

6

18

 

v

4.

Coaching alapok

6

18

 

v

5.

Szakmai önismeret, segítő-támogató technikák

6

18

 

f

Összesen

 

30

90

   
 

2. félév

       

6.

Drámapedagógia

6

18

 

v

7.

Kooperatív fejlesztés és tanulás a digitális korszakban

6

18

 

v

8.

Nonformális tanulás, tanítás, fejlesztés, gamefication

6

18

 

f

9.

Csoportdinamikai ismeretek

6

18

 

v

10.

Szakdolgozat

6

18

 

f

Összesen

 

30

90

   
 

Szak kreditek összesen

60

     

 

krp = kredit pont, kt = kontaktóraszám, öá = önálló hallgatói munka féléves óraszáma, bszf = számonkérés (f – folyamatos, v – vizsga, s – szigorlat

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • a tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • a szakdolgozat előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles tenni.

 

A diploma feltétele: a szakdolgozat megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Humán- és csoportfejlesztő tréner

 

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Kóbor Krisztina egyetemi adjunktus

Képzés kezdete: 2021. február közepe

Jelentkezési határidő2021. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet! A jelentkezési lap itt érhető el!

Jelentkezés díja9. 000 Ft

 

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az OTKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

 
 
 
 
 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.
Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek 2023. december 22. - 2024. január 3.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2023. december 25. - 2024. január 1.
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
Vizsgaidőszak vége 2024. január 27.