Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés

Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve Várható önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye
levelező önköltséges Iskolai szociális munka 240 000 Ft 2 12<25 hetente 1 nap Győr

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1533-3/2020

Tudományterület: társadalomtudomány képzési terület

Felvételi követelmények: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) a bölcsészettudomány, pedagógia, társadalomtudomány képzési területek valamelyikén oklevelet szerzettek vehetnek részt.

A képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák:  képzés célja olyan multidiszciplináris és interprofesszionális szakemberek képzése, akik a társszakmákkal (pedagógus, gyógypedagógus, védőnő, pszichológus, rendőr, stb.) együttműködve végzik tevékenységüket annak érdekében, hogy feltárják és hatékonyan kezeljék a családi és iskolai krízisekből: a családon belüli, kapcsolati és az iskolai erőszakból fakadó problémákat, enyhítsék a kulturális feszültségeket, a gyermekszegénységből eredő hátrányokat, a közösségi kapcsolatok erősítésével megelőzzék az iskolai, közösségi kirekesztődést. Az iskolai szociális munka eszközeivel közvetetten csökkentsék az iskolai kudarcok kialakulásának, az iskolakerülésnek, valamint az iskolai lemorzsolódásnak a kockázatát.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: a szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik: az iskolai szociális munka aktuális és korszerű nemzetközi szakirodalmi bázisát; az iskolai szociális munkával kapcsolatos jogi szabályozásokat, törvényi hátteret; az iskolai szociális munka kutatás-módszertani vonatkozásait; az iskolai szociális munka során alkalmazható beavatkozási módokat;

képesek: olyan komplex, az iskola társadalmának szociális problémáira fókuszáló szemléletmódra, továbbá olyan készségekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyek birtokában tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni segítő hivatásukat a különböző típusú oktatási intézményekben;

rendelkeznek: a hatékony kommunikáció eszközeivel; olyan elméleti és módszertani ismeretekkel, amelyek segítségével a felmerülő problémák megoldására korrektív és/vagy preventív megoldásokat tudnak alkalmazni.

 

Tantervi tábla

Kötelező tantárgyak (törzsön kötelező, vagy szakirányon, specializáción, VMT-n kötelező):

tantárgy kódja tantárgy neve beszámolási forma kreditpont ajánlott félév
AKLS_SSTM155 A közoktatási rendszer működése Vizsga 4 1
AKLS_SSTM156 Szociális munka az iskolában Vizsga 5 1
AKLS_SSTM157 Modern társadalom Vizsga 5 1
AKLS_SSTM158 Szociális és gyermekvédelmi ismeretek Vizsga 4 1
AKLS_SSTM159 Az iskolás- és serdülőkor pszichológiája Folyamatos számonkérés 4 1
AKLS_SSTM160 Hátrányos helyzet pedagógiája Folyamatos számonkérés 4 1
AKLS_SSTM161 Devianciák és függőségek Folyamatos számonkérés 4 1
AKLS_SSTM162 Iskolai konfliktusok kialakulása és kezelése Folyamatos számonkérés 4 2
AKLS_SSTM163 Roma diákok az iskolában Vizsga 4 2
AKLS_SSTM164 Krízisintervenció Folyamatos számonkérés 4 2
AKLS_SSTM165 Játék- és drámapedagógia Folyamatos számonkérés 4 2
AKLS_SSTM166 Szakdolgozat Folyamatos számonkérés 5 2

Összes kreditpontszám: 51 kredit

Kötelezően választható tantárgyak (törzsön, vagy vagy szakirányon, specializáción, VMT-n)

tantárgy kódja tantárgy neve beszámolási forma kreditpont ajánlott félév
AKLS_SSTM167 Kortárssegítés Folyamatos számonkérés 3 2
AKLS_SSTM168 Mediációs ismeretek Folyamatos számonkérés 3 2
AKLS_SSTM169 A szociális kompetenciák fejlesztése Folyamatos számonkérés 3 2
AKLS_SSTM170 Nonformális tanulás módszerei Folyamatos számonkérés 3 2
AKLS_SSTM171 Kommunikációs technikák a fogyatékossággal élőkkel végzett szociális munkában Folyamatos számonkérés 3 2
AKLS_SSTM172 Kutatásmódszertani kérdések a szolgáltatásfejlesztésben Folyamatos számonkérés 3 2

A csoportból teljesítendő kreditpont, vagy tantárgyi darabszám: 9 kredit

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • a tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • a szakdolgozat előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles letenni.

 

A diploma feltétele: a tanterv tantárgyainak eredményes teljesítése, a diplomamunka elkészítése és eredményes megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Iskolai szociális munkás

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Simonik Péter egyetemi docens

Képzés kezdete: 2021. február közepe

Jelentkezési határidő2021. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet!  A jelentkezési lap itt érhető el!

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz!

Jelentkezés díja9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az OTKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.
Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek 2023. december 22. - 2024. január 3.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2023. december 25. - 2024. január 1.
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
Vizsgaidőszak vége 2024. január 27.