Projektismertető - EFOP-3.5.2.-17-2017-00002

„Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában.”

A hazai felsőoktatásra napjainkban az elméleti képzési irányok kifejezett dominanciája jellemző, emellett alulreprezentált a gyakorló szakemberek részvétele az oktatásban. A jelenlegi képzési struktúra nem kínál elegendő lehetőséget a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek és készségek elsajátítására, holott a munkaadói oldal kifejezetten igényli a gyakorlatorientált képzési programokat elvégző szakembereket.

A projekt tervezésére az irányadó fejlesztési programokkal összhangban, a felsőoktatási stratégia céljait alapul véve került sor. A projekt általános szakmai célja a munkaerő-piachoz való igazodás, a hallgatók munkaerő-piaci és az oktatók módszertani kompetenciáinak fejlesztése. Ennek eredményeként a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira mind a hallgatók, mind az oktatók, mind pedig az intézmények emelkedő teljesítménnyel lesznek képesek válaszolni. A felsőoktatási részvétel és a végzettségi szint növelése érdekében az érintett felsőoktatási intézményekben olyan szolgáltatások kifejlesztésére és működtetésére törekednek, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését, különös tekintettel a szociális munka és egyéb segítő szakmák képzési területére. A duális képzés olyan eszköznek tekinthető, amely – megfontolt és jól előkészített lépés-sorozat keretei között – minden szereplő számára egyidejű nyertes pozíciót eredményez, a közvetlen szakmai tartalmakon felül pedig támogatja a hallgatók transzferábilis ismereteinek, készségeinek bővülését, érdeklődésük, motivációik fejlődését. Javítja előmeneteli lehetőségeiket, szociális-vezetési képességeiket, és elősegíti szakmai önállósodásukat.

A megvalósításban részt vevő felsőoktatási intézmények vállalt tevékenységei széles spektrumon mozognak:

  • tantervfejlesztés
  • tananyagok, digitális tartalmak fejlesztése
  • módszertani innováció
  • képzők képzése
  • hallgatói kompetenciák mérése és fejlesztése
  • gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe
  • vállalati tantervek kidolgozása a duális képzés gyakorlóhelyei számára
  • felsőoktatási részvételt növelő és a lemorzsolódás kockázatát csökkentő programcsomagok kidolgozása és megvalósítása


A projekt az EFOP-3.5.2 konstrukció keretében 405 587 346 Ft támogatással valósul meg a 2017.09.01.- 2020.09.30 közötti időszakban a Pécsi Tudományegyetem, mint fő pályázó (Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék) és a Debreceni Egyetem (Egészségügyi Kar, Szociális Munka Tanszék), valamint a Széchenyi István Egyetem (Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék) konzorciumi együttműködésében.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. november 2.