E-kiadványok

Szakál Gyula 2017: Modern társadalmak. Órai jegyzet

 Modern társadalmak

LdV Community Care projekt szöveggyűjtemény

Csizmadia Zoltán - Tóth Péter (szerk.) 2014: Helyi társadalom és intézményrendszer Győrben. Universitas-Győr Nonprofit Kft. pp.308. ISBN: 978-615-5298-41-7


Helyi társadalomA kötet Győr és vonzáskörzete, mint térségi nagycentrum és egyfajta integrálódó járműipari körzet átfogó, nagymintás empirikus kérdőíves felmérésre épülő szociológiai vizsgálatának legfontosabb eredményeit foglalja össze. Arra keressük a válaszokat, hogy a térségben zajló gazdasági, munkaerő-piaci, térszerkezeti és intézményi átalakulási folyamatok milyen mélyreható változásokat generálnak a város társadalomszerkezetében, a belső térstruktúrában, az itt élő lakosok életmódjában, a humán szükségletek formálódásában, illetve az ezekre reagáló, ezeket kiszolgáló intézményrendszer és szolgáltatási környezet jellegében. Az első három tanulmány a győri társadalom szerkezetét, a lakosság mobilitását és az egyes csoportok térbeli tagozódását ismerteti mintegy távlati, átfogó képet rajzolva a helyi társadalmon strukturális paramétereiről és annak hatásairól. A helyi társadalom alapvető dimenzióhoz sorolt témakörök a győri mindennapok egy-egy specifikus aspektusát ragadják meg, a nyilvánosság és kommunikáció, az identitásképződés és lokális kötődés, a társadalmi aktivitás és az interperszonális kapcsolatok vonatkozásában. A könyv harmadik és negyedik része átvezet minket a humán szükségletek, és az ezekre reagáló szociális szolgáltatások és intézmények világába. Egyrészt, hogy miként írható le egy hazai léptékkel fejlettnek minősülő térség humán szükségleti profilja, másrészt milyen a lakosság egészségi állapota és egészségtudatossága, harmadrészt milyen kulturális fogyasztási minták rajzolódnak ki a győri helyi társadalom művelődési, szórakozásai, szabadidős aktivitása alapján. A szociális intézményrendszer bemutatása elsődlegesen a szervezetek közti együttműködéssekkel, az ezekből felépülő térségi, vonzáskörzeti szintű hálózat mintázatával, illetve az interprofesszionális relációk szolgáltatástervezési és feladatellátási hatásaira vonatkozó új tudáselemekkel foglalkozik.

A kiadvány a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 azonosító számú, „A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze” című projekt keretében a Magyar állam és az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kocsis Erzsébet (szerk.), Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért

Egyesület, Budapest, 2014.
Szemelvények  PHD hallgatók munkáiból, ISBN 978-963-12-0444-5

Benne:
Kóbor Krisztina vizsgálata arról, hogy a Nyugat-dunántúli és az Észak-alföldi régióban a szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezetek milyen típusú és tartalmú innovációkat valósítanak meg működésük során. Dolgozatában felvázolja azt a szociálpolitikai kontextust, amiben a vizsgált szervezetek mozognak, majd kitér a szociális innovációk kérdéskörére, végül állításait empirikus kutatása - melynek témája a szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezetek kapcsolatai, hálózatai a jelzett két régióban -eredményeivel támasztja alá.

Budai - Nárai (szerk.) (2012): Együttműködés és Felelősségvállalás tanulása, ISBN 978–963–7175–70–1

Együttműködés és felelősségvállalás tanulásaA kötet a TÁMOP 5.4.4. ’C’ „Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára történő felkészítés alternatívái – ÚTITÁRSAK” projekt keretében készült. Célunk, hogy a projekt keretében kidolgozott és részben a pilot kurzusokon kipróbált képzési programok és modulok, továbbá az „Interprofesszionális közösségi munka” szakirányú továbbképzés, perspektívikusan a „Közösségi és civil tanulmányok” című mester képzés résztvevői és tanárai számára adjon szakirodalmi hátteret a szociális és közösségi munka, a közösségfejlesztés tanulásához. A kötet tematikailag ugyanezen projekt korábbi: „Közösségi munka – társadalmi bevonás – integráció” című szöveggyűjtemény (2011) szerves folytatása.Budai - Somorjai - Varsányi (szerk.) (2008): Kézikönyv a közösségi szociális munka tereptanárainak, ISBN 978-963-7175-41-1

Képzésmódszertani kézikönyvA feladat egy, a felnőttképzésen belül is egy speciális szakmai csoport, a szociális munkások gyakorlati képzésében szerepet vállaló tereptanárok tudáshorizontjának tágítása. E tereptanárképzés három egységből áll: először személyes kommunikáció valósul meg a résztvevőkkel kontakt-órákon, majd on-line kapcsolat az e-learning módszer használatával, és végül egy szakmafejlesztési, közösségi szociális munkára épülő projekt megvalósítását készítik elő a képzésben résztvevő tereptanár team-ek. Mind az első folyamatban részvevő oktatók, mind az e-learning képzésben és mind a szakmafejlesztési szakaszban részvevő tutorok, majd a résztvevő tereptanárok számára is hasznos segédanyagként szolgálhat a jelen kézikönyv. De a fent jelzett szakembereken kívűl e kötet jól hasznosítható a szociális képzés különböző szintjein és formáiban dolgozó valamennyi oktatónak, tanárnak, trénernek, tutornak és tereptanárnak.


Budai - Nárai (szerk.) (2011): Közösségi munka - társadalmi bevonás- integráció. Szöveggyűjtemény, ISBN 978-963-7175-59-6

Közösségi munkaA szöveggyűjtemény a TÁMOP 5.4.4. ’C’ Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára történő felkészítés alternatívái – ÚTITÁRSAK című projekt keretében került összeállításra. Célunk, hogy a projekt keretében kidolgozott és részben pilot kurzusokon – egyetemi, elsősorban humán BA és MA szakokon szabadon választható stúdiumok és szociális továbbképzés keretei között – kipróbált képzési programok (modulok), valamint az Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés résztvevői és tanárai számára adjon szakirodalmi betekintést a közösségi munka, a társadalmi bevonás és integráció igen széles témakörébe.
Budai (szerk.) (2011): Terepgyakorlatok könyve. ISBN 978-963-08-2451-4

Terepgyakorlatok könyve„A kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és a képzőintézmény közötti kapcsolat erősítésével” című, 2010–2012 között futó, TAMOP 5.4.4.-09/A-2009-0015 projekt egyik fontos célkitűzése a terepen folyó szociális képzések fejlesztése, megújítása és ennek keretében a terepgyakorlatok innovációit bemutató, fejlesztését elősegítő könyv megjelentetése. Jelen kötettel tehát elsődleges szándékunk, hogy a Széchenyi István Egyetem műhelyében es a képzőstábbal együttműködő szociális intézményekben, szervezetekben folyó terepgyakorlatok tapasztalataiból, dokumentumaiból es az ezzel kapcsolatos elméleti, módszertani tanulmányokból, írásokból és dokumentumokból az általunk nagyon fontosakat egy csokorba összegyűjtve átadjuk a téma iránt érdeklődő gyakorló szociális munkát és közösségfejlesztést folytató szakembereknek, es főleg a terepgyakorlatok közreműködőinek.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Akadémiai Nap 2017. szeptember 21. 10:00 - 12:00
Akadémiai Nap - Ünnepi Hangverseny 2017. szeptember 21. 19:00 - 20:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 22. - 2017. szeptember 23.
Alkotóhét 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szakirányválasztás 2017. szeptember 25. - 2017. szeptember 29.
Szenátusi ülés 2017. szeptember 25. 14:00 - 16:00
HÉHA - Luther és az angol reformáció 2017. szeptember 25. 18:00 - 19:00
Levelezős konzultációs hétvége 2017. szeptember 29. - 2017. szeptember 30.